Indywidualizacja nauczania klas I-III SP

0
(0)

Loading

Projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Morawica” realizowany przez Gminę Morawica  w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jest on realizowany drugi rok w Szkole Podstawowej w Bilczy, bierze w nim udział 109 uczniów klas I – III.  Zostanie przeprowadzonych 600 godzin zajęć w ciągu 5 semestrów. Ze środków uzyskanych na realizację Projektu został też zakupiony  sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne.

W ramach tego Projektu prowadzone są zajęcia:

 • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
 • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
 • socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
 • rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem matematyki
 • rozwijające zainteresowania dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie  języka angielskiego- “Zabawy z językiem angielskim”.

Liczymy na wymierne korzyści płynące z realizacji tego projektu w postaci konkretnych efektów, tj.:

 • poprawa efektów kształcenia u uczniów i uczennic w szkole
 • poprawa jakości i efektywności oddziaływań terapeutycznych u uczniów i uczennic objętych wsparciem w szkole
 • kształtowanie kompetencji w zakresie mowy i myślenia /matematycznych, przyrodniczych i umiejętności społecznych/ u uczniów i uczennic w szkole
 • poprawa sprawności posługiwania się w mowie i piśmie językiem angielskim u uczniów i uczennic objętych zajęciami wspierającymi
 • korekcja wad postawy u uczniów i uczennic objętych zajęciami
 • nabycie umiejętności językowych
 • rozwijanie ciekawości i aspiracji edukacyjnych
 • rozwijanie poznawczych i społecznych umiejętności dziecka
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły
 • podniesienie samooceny i wiary w możliwość uzyskiwania lepszych wyników w nauce
 • zdobycie przez uczestników umiejętności poszukiwania wiedzy i efektywnego wykorzystywania informacji
 • skorygowanie i wyrównanie odchyleń fizjologicznych.

Wartością dodaną projektu jest skuteczna i efektywna  realizacja nowej podstawy programowej w szkole. Rezultaty i produkty przyczynią się do włączenia szkoły w realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju.

Oceń wpis!

Kliknij na gwiazdki aby ocenić

Średnia ocena 0 / 5. Liczba ocen: 0

Jeszcze nikt nie ocenił