Regulamin dowozu

Loading

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KSIĘDZA PIOTRA ŚCIEGIENNEGO W BILCZY
Drodzy Rodzice dzieci dojeżdżających do szkół w gminie Morawica

Chcemy Was zapewnić, że gmina, dyrektorzy podlegających jej placówek i opiekunowie dzieci dowożonych autobusami szkolnymi nie mają żadnego wpływu na usytuowanie przystanków w poszczególnych miejscowościach. Miejsca te zostały wyznaczone przez Świętokrzyski Zarząd Dróg, i jak mówią przepisy o ruchu drogowym, tylko te oznaczone obowiązują przewoźników (zatrzymywanie się w innych grozi nałożeniem na kierowcę kary w wysokości 3000 złotych).  Na pewno wszyscy mamy na względzie dobro dzieci i jest ono ważne zarówno dla rodziców, jak i wszystkie osoby, które pośrednio spotykają na swojej drodze. Dlatego bardzo prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość oraz śledzenie całego toku tej sprawy, gdyż zostało wystosowane pismo do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg i czekamy na ustalenie terminu wspólnego spotkania. Liczymy na Państwa obecność i zajęcie stanowiska w tej sprawie w obecności stosownych władz.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkoły jest Urząd Gminy w Morawicy. Organizator dowozów określa przystanki dla autobusów szkolnych, liczbę odjazdów.
 2. Na początku roku szkolnego opiekunowie w porozumieniu z wychowawcami przekazują uczniom wyciąg z Regulaminu (Regulamin dowozu uczniów Zespołu Szkół w Bilczy) stanowiący załącznik nr 1 i zbierają pisemne oświadczenia rodziców o zapoznaniu się z jego treścią. Informację zwrotną.
 3. Dowożeniem objęci są uczniowie, których droga z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka:
  1. 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV i oddziałów przedszkolnych;
  2. 4 km – w przypadku uczniów klas V-VI SP i Gimnazjum.
 4. Autobus szkolny przywozi i odwozi dzieci z miejsca do tego wyznaczonego tj. chodnik przy ogrodzeniu szkoły oraz przystanków wcześniej wyznaczonych.
 5. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 6. Do autobusu zabieranych jest wyłącznie 50 pasażerów.

Rozdział II
Obowiązki opiekunów

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w autobusie szkolnym odpowiedzialny jest opiekun (od chwili wejścia dziecka do autobusu przy dowozie do chwili opuszczenia pojazdu przy powrocie do domu).
 2. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów, opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.
 3. Podczas odjazdu opiekun odbiera uczniów sprzed drzwi szkoły (młodszych ze świetlicy), prowadzi ich do autobusu i wpuszcza zgodnie z ustalonym porządkiem.
 4. Opiekun przed odjazdem sprawdza listę i dopilnowuje porządku w oczekiwaniu na odjazd (opiekun wsiada ostatni).
 5. Opiekun zwraca uwagę na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przejazdu i w miejscach oczekiwania na środek lokomocji.
 6. Zapewnia bezpieczne wsiadanie i wysiadanie uczniów z pojazdu i przejścia do szkoły lub ze szkoły. Nie dopuszcza  do wysiadania uczniów, jeśli w bliskiej odległości widoczne są pojazdy jadące w obu kierunkach.
 7. W przypadku  stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów, opiekun nie dopuszcza do ich przewozu.
 8. Uczniowie klas 0-III są odprowadzani do świetlicy szkolnej przez nauczyciela lub wychowawcę po skończonych zajęciach.
 9. Opiekun podejmuje zadania, które uzna za stosowne, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie uczniów.

Rozdział III
Obowiązki uczniów

 1. Dzieci wsiadają do autobusu na przystankach w ustalonym porządku od najmłodszych do najstarszych.
 2. Opiekun przed planowanym odjazdem sprawdza obecność i daje znak kierowcy do rozpoczęcia jazdy.
 3. Uczniów w autobusie obowiązuje pełna kultura osobista. Nie wolno głośno rozmawiać, krzyczeć, przepychać się, zmieniać zajmowanego miejsca podczas jazdy, śmiecić.
 4. Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach zawsze przy prawej krawędzi jezdni, jak najdalej od niej.
 5. Uczniowie, po opuszczeniu  autobusu zobowiązani są do odczekania aż autobus odjedzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 6. Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.
 7. Uczniowie i rodzice z rozkładem jazdy autobusu szkolnego zostają zapoznani na początku roku szkolnego, ewentualne zmiany będą podawane do wiadomości uczniom i rodzicom.
 8. Kurs o 12.20 przeznaczony jest wyłączniedla dzieci klas 0-III, pozostali uczniowie, którzy skończyli już lekcje danego dnia, zobowiązani są do odczekania na kolejny kurs o 13.10 w świetlicy szkolnej lub bibliotece.
 9. Uczniowie klas 0-III są odprowadzani do świetlicy szkolnej przez nauczyciela lub wychowawcę po skończonych zajęciach.
 10. Uczeń dowożony może wrócić do domu innym kursem autobusu szkolnego tylko za zgodą szkoły, opiekuna i pisemną zgodą rodziców.
 11. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym regulaminem dotyczącym kryteriów oceny z zachowania uczniów w Zespole Szkół w Bilczy.

Niniejszy regulamin przedstawiony jest przez opiekunów wszystkim uczniom dowożonym, nad którymi sprawowana jest opieka oraz przez dyrektora Zespołu Szkół rodzicom tych uczniów najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują: a) podczas trwania dowozów – opiekunowie, b) w innym czasie – dyrektor Zespołu Szkół w Bilczy.