Warunki realizacji projektu

Loading

WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU GIMNAZJALNEGO
Gimnazjum w Bilczy

 1. Uczniowie są zobowiązani do realizacji projektu gimnazjalnego.
 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 3. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
  • wybranie tematu projektu edukacyjnego;
  • określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
  • wykonanie zaplanowanych działań;
  • publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
 4. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania, zgodnie z zapisami statutu szkoły. Wkład ucznia w realizację projektu może być też uwzględniony w ocenianiu przedmiotowym.
 5. Udział ucznia w projekcie i temat projektu zostanie odnotowany na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 6. Tematyka projektu może dotyczyć wybranych treści nauczania (określonych
  w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów) lub wykraczać poza te treści.
 7. Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki, ale nie powinien być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż pół roku. W szczególnych przypadkach opiekun projektu może przedłużyć jego realizację, ale projekt powinien zostać zrealizowany w jednym roku szkolnym.
 8. Zespoły uczniowskie liczą od 3 do 6 osób. W szczególnych przypadkach opiekun może zdecydować o większej liczbie członków zespołu.
 9. Zespoły projektowe mogą być klasowe, międzyklasowe lub międzyoddziałowe.
 10. Opiekun projektu ma za zadanie:
  • wspierać zespół uczniowski i udzielać konsultacji na wszystkich etapach realizacji projektu (ustalenie zasad współpracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie pracy, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu),
  • ocenić udział ucznia w projekcie, uwzględniając aktywność na wszystkich etapach realizacji projektu, samoocenę ucznia i ocenę zespołu.
  • udzielać uczniowi informacji zwrotnej o jego pracy nad projektem.
 11. Uczniowie – członkowie zespołu projektowego – mają za zadanie:
  • aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach realizacji projektu (ustalenie zasad współpracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie pracy, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu),
  • współpracować z innymi członkami zespołu i opiekunem projektu,
  • dokonać samooceny i oceny innych członków zespołu.
 12. Wychowawca ma za zadanie:
  • na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)
   o warunkach realizacji projektu edukacyjnego,
  • współpracować z opiekunem projektu realizowanego przez uczniów powierzonej klasy.
 13. Nauczyciele nie będący opiekunami udzielają wsparcia uczniom realizującym projekt, jeśli zwrócą się oni do nich o pomoc.
 14. Dyrektor szkoły stwarza warunki do realizacji projektu zgodnie z posiadanymi środkami i zatwierdza projekt.
 15. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu wyłącznie pod opieką opiekuna projektu, wychowawcy lub innych nauczycieli.
 16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w projekcie edukacyjnym, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu. Wówczas na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 17. Obowiązkowa dokumentacja projektu pozostaje w szkole i ma postać Karty Projektu, która zawiera: temat projektu, cele, harmonogram działań, czas realizacji, skład zespołu projektowego i nazwisko opiekuna. O pozostałych dokumentach niezbędnych do realizacji projektu decyduje opiekun.